همه دسته بندی ها
خدمات

تصفیه مواد

20220520052227792_

ما می‌توانیم مواد را از نظر شیمیایی و فیزیکی خالص کنیم و توانایی خالص‌سازی مواد خام را برای به حداکثر رساندن کیفیت محصول برای خالص‌سازی مواد پیشرفته به 4N، 5N، 6N و 7N داریم.

1
2
3
4
5
6
7
8
11
22
33
44
55
66
77
88

دسته بندی های داغ